Direktna prodaja

 

Mrezni marketing, Network marketing, MLM, piramidalna zarada, direktna trgovina, zarada preko interneta, direktna prodaja, prodavac

Zbog sve većih problema u funkcionisanju klasičnog sistema distribucije, proizvođači se susreću sa nepremostivim izazovima. Stoga, sve više novih proizvođača razmišlja o drugačijem načinu distribucije, tj. plasmana proizvoda do svojih kupaca i mnogi od njih kreću putem direktne prodaje.

 

Direktna prodaja predstavlja prodaju proizvoda i usluga direktno kupcima, licem u lice. Obično se odvija izvan tradicionalnih prodajnih mesta, u domovima kupaca, na njihovom random mestu, u restoranima ili na nekim drugim lokacijama.

Mrezni marketing, Network marketing, MLM, piramidalna zarada, direktna trgovina, zarada preko interneta, direktna prodaja, prezentacija

Direktna prodaja često uključuje lično objašnjavanje ili prezentaciju  tokom koje prodavac stranci daje sve neophodne informacije o dotičnom proizvodu.To stranci daje mogućnost da detaljno prouči proizvod, isproba ga i stvori sopstveno mišljenje o njemu. Svi proizvodi se dostavljaju direktno potrošaču.

 

Iako pravu ekspanziju doživljava u drugoj polovini XX veka, jer sve više proizvođača pokušava da reši izazove klasične distribucije i brže dospe do kupca, može se slobodno reći da je direktna prodaja najstariji kanal distibucije u istoriji, pošto je deo osnovne ljudske potrebe da razmenjuje robu i komunicira.

Nakon industrijske revolucije i početka masovne proizvodnje pojavljuju se trgovački putnici kao prvi predstavnici direktne prodaje. Oni su obilazili sela i gradove upoznajući stanovništvo sa svetom potrošačke robe masovne proizvodnje. Iako su neki od njih bili obični prevaranti, koncept direktne prodaje se širio i bivao prihvaćen kao etički ispravan poslovni model.

Danas, direktna prodaja postoji širom sveta i smatra se uvaženim načinom prodaje.

Svetska federacija udruženja za direktnu prodaju (WFDSA – World Federation of Direct Selling Associations) je neprofitna, nevladina organizacija koja globalno predstavlja industriju direktne prodaje. Osnovana je 1978. godine i čini je više od 60 nacionalnih i jedno regionalno udruženje direktne prodaje  (Federation of European Direct Selling Associations)

WFDSA je razvio svetski kodeks ponašanja kompanija direktne prodaje i sva nacionalna udruženja direktne prodaje (DSAs) ga moraju odobriti i sprovoditi u svojim nacionalnim kodeksima. Sve kompanije direktne prodaje moraju potvrditi da se slažu sa ovim kodeksima, što je uslov za članstvo u nacionalnom udruženju.

DSA Načelo poslovanja, između ostalog propisuje da vi kao kupac možete očekivati od prodavca sledeće:

– Da vam se predstavi, objasni zašto vam je prišao i koje proizvode prodaje
– Da poštuje vašu privatnost pozivajući vas na razuman način i u razumno vreme
– Da na vaš zahtev brzo završi prezentaciju
– Da vam obezbedi napisan račun sa podacima i kontakt informacijama kompanije i prodavca, i to na jeziku koji razumete
– Da vam pruži tačne i precizne informacije o ceni i karakteristikama proizvoda ili usluga, kao i o uslovima plaćanja, roka za razmišljanje i uslova povrata   proizvoda
– Da ponudi potpuni opis garancije
– Da vam ponudi određeni, razumni rok za razmišljanje i otkazivanje narudžbe
– Da vam obezbedi promotivne materijale koji sadrže adresu i telefonski broj kompanije
– Da čuva vaše lične podatke

Sa druge strane, kao prodavac, od kompanije koja je član DSA možete da očekuje:

– Da vam obezbedi precizne informacije o kompanijinom kompenzacionom planu, proizvodima i prodajnim metodama
– Da vam da pisani opis odnosa između vas i kompanije
– Da se suzdrže od bilo kog nezakonitog ili neetičkog načina regrutovanja i previsoke cene ulaza ili obuke
– Da ne zahtevaju da kupujete prevelike količine proizvode, samo zbog provizije
– Da obezbede da reklamni materijali budu u skladu sa politikom kompanije i imaju razumnu cenu
– Da zahteva da se pridržavate etičkog kodeksa
– Da čuva vaše lične podatke
– Da podupre sve stvarne i potencijalne prodaje i tvrdnje o zaradi na osnovu zabeleženih činjenica
– Da vas ohrabri da kupujete samo robu koju možete da prodate u razumnom vremenskom periodu
– Da otkupe neprodate proizvode i prodajna pomagala koja ste kupili u prošlih 12 meseci po ceni minimum 90% u odnosu na prodajnu cenu, ako odlučite da – napustite posao

Takođe, DSA Načelo poslovanja obavezuje kompanije članice da obavljaju svoje aktivnosti u duhu poštenog tržišnog nadmetanja prema ostalim članicama, kao i da ne smeju nepošteno ocrnjivati proizvode ili prodajni plan druge kompanije.

Procenjuje se da je u 2010. godini direktna prodaja ostvarila promet veći od 114 milijardi $ kroz aktivnosti 87 miliona nezavisnih predstavnika prodaje.